Bristen på sjuksköterskor

Personalläget på landets sjukhus visar att det råder brist på sjuksköterskor och från alla håll påpekas det nu att läget måste förbättras. Det är akut brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor och i Skåne säger idag varannan sjuksköterska upp sig bland annat på grund av den stressiga miljön. Enligt många undersökningar saknas det uppemot 2000 sjuksköterskor på landets 68 akutsjukhus.

Forskning har visat att den vård patienter erhåller och möjligheten till förbättring i hälsotillståndet och ibland till och med överleva har ett direkt samband med att det finns tillräckligt mycket personal med kunskap som arbetar omkring patienterna. Många menar nu att det krävs både långsiktiga som kortsiktiga förändringar för att råda bot på sjuksköterskebristen i landet och en av de största förändringarna är att förbättra arbetsvillkoren för yrkeskåren. Arbetsmiljön är ofta alltför stressig och många anställda känner att de aldrig ”räcker till” vilket medför att arbetet till sist inte känns särskilt motiverande. Även möjligheten att själv kunna påverka sin egen arbetsbild och vilka områden som erbjuds att fokusera på, är viktigt för att säkerställa att sjuksköterskornas status lyfts högre upp. Många sjukhus löser nu det kortsiktiga behovet med inhyrd personal vilket kan vara en del av lösningen.

Bättre arbetstider och lön

Det är viktigt att sjuksköterskor får en hållbar arbetssituation, där arbetstider går att passa in i det privata livet. Även betald specialistutbildning för sjuksköterskor har lyft fram som ett sätt att höja kompetensen och möjligheterna till karriär. Även lönen är en viktig pusselbit, och därtill en mer tydlig löneutveckling. I förlängningen måste det även kännas mer motiverande för de anställda att stanna kvar längre inom yrket. I dagsläget hamnar många intagna patienter i korridorerna eftersom antalet sjuksköterskor inte räcker till för att övervaka de olika rummen. Utvecklingen äventyrar på så sätt patientsäkerheten och även sjuksköterskornas arbetsmiljö till en lika stor del. Det är inte många andra arbetsplatser i samhället som hade godkänt den arbetsmiljön som många gånger råder på landets sjukhus, och det blir lite fel, när de som ska hjälpa andra att bli friska, själva riskerar att bli sjuka i form av exempelvis stressrelaterade åkommor.